Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1:

Definities

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven : Geert Somers, gevestigd te Struikstraat 20a, Bekkevoort

De website : https://www.bloemenkwekerijsomers.be

Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Geert Somers en de klant binnen een overeengekomen termijn door de klant kan afgehaald worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant : Iedere natuurlijke persoon die met Geert Somers handelt.

Artikel 2 : Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst Geert Somers en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Productprijzen

De prijzen van de aangeboden producten zijn BTW inbegrepen. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen.

Artikel 4: Betalingswijze

Levering: Contant bij levering of via overschrijving
Winkel: Contant/

Artikel 5: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.

Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6: Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Geert Somers de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. Artikel 9: Herroepingrecht 1.

Artikel 7: Reclamatie

De klant dient bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken, en te controleren of het product en/of de producten met de overeenkomst overeen stemt.

Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden.

Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Geert Somers is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 9: Overmacht

Geert Somers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Geert Somers daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Geert Somers geen invloed kan uitoefenen,

Artikel 10: Geschillen

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Geert Somers. Geert Somers staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Geert Somers en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.